เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. สิทธา ปิยสีลกุล

Assoc. Prof. Dr. Sitha Piyasilakul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(กายภาพบำบัด), วทม.(กายวิภาคศาสตร์),Ph.D.(Neuroanatomy)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Supernumerary subclavius muscle in Thais: predisposing cause of thoracic outlet syndrome
Piyawinijwong, S. Sirisathira, N.
Journal of the Medical Association of Thailand 2010 91 3 1065 - 1069
Morphological and microvascular changes of the adrenal glands in streptozotocin-induced long-term diabetic rats
Sricharoenvej S., Boonprasop S., Lanlua P., Piyawinijwong S., Niyomchan A.
Italian Journal of Anatomy and Embryology 2009 144 1 1 - 10
Microvasculature of the medulla oblongata in the Lyle s flying fox (Pteropus lylei)
Sricharoenvej S., Niyomchan A., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J.
Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia 2008 37 6 401 - 407
Renal microvascular changes in streptozotocin-induced, long-termed diabetic rat
Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J., Phoungpetchara I.
Journal of the Medical Association of Thailand 2007 90 12