เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.ดร. ศิรินุช ศรีเจริญเวช

Assoc. Prof. Dr. Sirinush Sricharoenvej
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (สัตววิทยา), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Morphological and microvascular changes of the adrenal glands in streptozotocin-induced long-term diabetic rats
Sricharoenvej S., Boonprasop S., Lanlua P., Piyawinijwong S., Niyomchan A.
Italian Journal of Anatomy and Embryology 2009 144 1 1 - 10
Microvasculature of the medulla oblongata in the Lyle s flying fox (Pteropus lylei)
Sricharoenvej S., Niyomchan A., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J.
Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia 2008 37 6 401 - 407
Unique cellular structures in the parotid gland of an Old world fruit bat, Pteropus lylei Lyle s flying fox
Lanlua P., Sricharoenvej S., Niyomchan A., Chico D.E.
Italian Journal of Anatomy and Embryology 2007 112 3 -
Renal microvascular changes in streptozotocin-induced, long-termed diabetic rat
Sricharoenvej S., Tongpob Y., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J., Phoungpetchara I.
Journal of the Medical Association of Thailand 2007 90 12