เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.นพ. เกรียงไกร อุรุโสภณ

Assoc. Prof. Kriengkrai Aurusopone
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วทบ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์, พบ., อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สาขาที่ทำ / สนใจ : ประสาทกายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์