เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร. เบญจพร พานิชเจริญ

Lecturer Benjaporn Panichareon
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ (กายภาพบำบัด), วท.ม (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด (อณูชีววิทยา)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Novel mutation of the TINF2 gene in a patient with dyskeratosis congenita
Panichareon, B., Seedapan, T., Thongnoppakhun, W., Limwongse, C., Pithukpakorn, M., Limjindaporn, T.
Case Reports in Dermatology 2015 7 2 212 - 219