เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. ณปกรณ์ แสงฉาย

Napakorn Sangchay
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พ.บ.ศิริราช รุ่น 106, ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก), ว.ว.(พยาธิวิทยา)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์ มานุษยวิทยา (Physical/Biological Anthropology)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Acute liver failure associated with diffuse liver infiltration by metastatic breast carcinoma: A case report
Hanamornroongruang S., Sangchay N.
Oncology Letters 2013 5 4 1250 - 1252