เกี่ยวกับอาจารย์


อ.นพ. ณปกรณ์ แสงฉาย

Napakorn Sangchay
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : พบ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(พยาธิวิทยา), ว.ว. พยาธิวิทยา (สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์ มานุษยวิทยา (Physical/Biological Anthropology)
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Acute liver failure associated with diffuse liver infiltration by metastatic breast carcinoma: A case report
Hanamornroongruang S., Sangchay N.
Oncology Letters 2013 5 4 1250 - 1252