เกี่ยวกับอาจารย์


อ.พญ. ศนิ ใบไม้

Lecturer Sani Baimai
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (กิจกรรมบำบัด), วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์