เกี่ยวกับอาจารย์


อ.ดร. อภิชญา นิยมจันทร์

Lecturer Apichaya Niyomchan
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(พยาบาล), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : จุลกายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Morphological and microvascular changes of the adrenal glands in streptozotocin-induced long-term diabetic rats
Sricharoenvej S., Boonprasop S., Lanlua P., Piyawinijwong S., Niyomchan A.
Italian Journal of Anatomy and Embryology 2009 144 1 1 - 10
Microvasculature of the medulla oblongata in the Lyle s flying fox (Pteropus lylei)
Sricharoenvej S., Niyomchan A., Lanlua P., Piyawinijwong S., Roongruangchai J.
Journal of Veterinary Medicine Series C: Anatomia Histologia Embryologia 2008 37 6 401 - 407
Unique cellular structures in the parotid gland of an Old world fruit bat, Pteropus lylei Lyle s flying fox
Lanlua P., Sricharoenvej S., Niyomchan A., Chico D.E.
Italian Journal of Anatomy and Embryology 2007 112 3 -