เกี่ยวกับอาจารย์


ผศ. ชญานิษฐ์ มนูญผล

Assist. Prof. Chayanit Manoonpol
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ. (กิจกรรมบำบัด), วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Sex determination using mastoid process measurement in Thais
Manoonpol C., Plakornkul V.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 3 423 - 429
Identification of the external laryngeal nerve: its anatomical relations to inferior constrictor muscle, superior thyroid artery, and superior pole of the thyroid gland in Thais
Taytawat, P. Viravud, Y. Plakornkul, V. Roongruangchai, J. Manoonpol, C.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 2010 92 8 961 - 968
Body Composition, Muscular Strength and Cardiovascular Strength of the Second-Year Medical Students at Faculty of Medicine Siriraj Hospital,Mahidol University
Vatanashevanopakorn C, Sathirawit P, Kosaisawe N, Chearskul S, Manoonpol C, Pranootnarabhal T, Subsatitkul R, Chantakarn S, Limjindaporn T
Siriraj Medical Journal 2010 62 6 241 - 244