เกี่ยวกับอาจารย์


รศ.สพ.ญ วาสนา ผลากรกุล

Assoc. Prof. Vasana Plakornkul
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ : วท.บ.(สัตวศาสตร์), สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
สาขาที่ทำ / สนใจ : กายวิภาคศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
Sex determination using mastoid process measurement in Thais
Manoonpol C., Plakornkul V.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 3 423 - 429
Situs inversus totalis and ultrastructure of respiratory cilia: report of a cadaveric case
Roongruangchai J., Narongsak W., Plakornkul V., Viravud Y., Sripaoraya K., Roongruangchai K.
Journal of the Medical Association of Thailand 2012 95 1 132 - 138
Identification of the external laryngeal nerve: its anatomical relations to inferior constrictor muscle, superior thyroid artery, and superior pole of the thyroid gland in Thais
Taytawat, P. Viravud, Y. Plakornkul, V. Roongruangchai, J. Manoonpol, C.
Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet thangphaet 2010 92 8 961 - 968