ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2561


ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับบุคคลตัวอย่างที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช ประจำปี 2561 Seniority : นางสาวณัฐนันท์ ธนพงษ์ปรีดา Integrity: รศ. ดร. ขจี ปิลกศิริ Responsibility: นางสาวศุภนิดา กมลปภาธำรง Innovation: รศ. พญ. รสริน รัตนเลขา Respect: นายเกษม เกิดพืชน์ Altruism: อ. นพ. เมธี องค์ศิริพร Journey to Excellent and sustainability: อ.นพ ดร. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 09:54 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 47