"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด อรอนงค์ มีอินถา ปี 2557


"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกายภาพบำบัด อรอนงค์ มีอินถา ปี 2557 ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน (First class honor & silver medal award) ของคณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560 ทุนสนับสนุนงานวิจัยบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559 ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2557 รางวัลคะแนนเฉลี่ยเป็นเยี่ยม ปี 2556 รางวัลคะแนนที่ 1 ทางด้านปฏิบัติงานทางคลินิก ปัจจุบัน นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล #‎MahidolAlumni


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา : 13:15 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 92