อยากเป็นครูกายวิภาค นึกถึงกายวิภาคศิริราช


 

แนะนำหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

(มนุษย)กายวิภาคศาสตร์คืออะไร (Human) Anatomy / Structural Biology

      การศึกษาเชิงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับร่างกาย

สาขาย่อย

  • - Cell Biology & Genetics
  • - Histology / Microscopic Anatomy
  • - Gross / Macroscopic Anatomy
  • - Topographic Anatomy
  • - Neuroanatomy
  • - Embryology / Developmental Biology

 

เรียนกายวิภาคศาสตร์ไปทำไม

-เพื่อเข้าใจโครงสร้างมนุษย์ตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดไปจนถึงระดับร่างกาย

-เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงกับหน้าที่การทำงานของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้นๆ (physiology)

-เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการของร่างกายมนุษย์

-เพื่อเป็นฐานความรู้ที่จำเป็นต่อการประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ

      - การแพทย์และสาธารณสุขทุกๆสาขา

      - มานุษยวิทยา (Anthropology) และโบราณคดี

      - นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยา

      - วิศวกรรมศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์

      - ศิลปกรรมศาสตร์

 

เรียนกายวิภาคศาสตร์แล้วไปทำอะไรได้บ้าง

นักวิชาการ สายกายวิภาคศาสตร์

อาจารย์

      - คณะแพทยศาสตร์ (แผนปัจจุบัน / แผนไทย)

      - คณะพยาบาลศาสตร์

      - คณะกายภาพบำบัด

      - คณะรังสีเทคนิค

      - โรงเรียนกายอุปกรณ์

      - โรงเรียนเวชนิทัศน์

      - โรงเรียนเวชศาสตร์การกีฬา

นักวิจัย

      - กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน

      - กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์เช่น กายวิภาคศาสตร์คลินิก

ต่อยอดในสาขาประยุกต์อื่นๆเช่น มานุษยวิทยา โบราณคดี วิศวกรรมการแพทย์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์

 

ทำไมต้องเรียนที่ศิริราช

     - โรงเรียนแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย

     - ภาควิชาที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เริ่มมีการเรียนการสอนแพทย์แผนปัจจุบันในประเทศไทย

     - หลักสูตรบัณฑิตศึกษาแรกๆในประเทศไทยในสาขานี้

     - ประสบการณ์การผลิตนักศึกษาปริญญาโทกว่า 50 ปี

     - ระบบการเรียนการสอนเนื้อหาที่เข้มข้น ละเอียด ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ

     - ทรัพยากรการเรียนการสอนที่พร้อม

     - สาขาการทำวิจัยที่หลากหลาย

     - ความเชื่อมโยงกับหลายๆสาขาวิชาในศิริราชทั้งทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการแพทย์

    

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่พร้อม

     - ร่างอาจารย์ใหญ่ (4 คนต่อ 1 ร่าง) และมีชุดกระดูกแห้ง 1 กล่อง ต่อ กลุ่ม

 

     - ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมนุษย์ทุกระบบทั้งร่างกาย และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     - ชุดสไลด์เนื่อเยื่อระบบประสาท และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     - ชุดสไลด์ตัวอ่อนไก่ – หมู และดิจิตอลสไลด์ 1 ชุด ต่อ 1 คน

     

 

     - ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ที่ทันสมัยและปลอดภัย

     - ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทำวิจัยที่พร้อม

 

     

 

     - ห้องสมุดภาควิชาที่มีตำราทางกายวิภาคศาสตร์ที่พร้อมและทันสมัย

 

 

 

     - พิพิธภัณฑ์ 3 แห่ง

     - คณาจารย์กว่า 20 ท่านที่ชำนาญในทุกสาขาวิชาย่อย และมีประสบการณ์ด้านการสอนและการทำวิจัยมานาน รวมทั้งผลิตสื่อการสอนเช่น ตำรามาตรฐาน

 

     

 

สาขาการทำวิจัยที่หลากหลาย

Topics

     - Gross Anatomy: variation, clinical application

     - Histology:  LM, EM, Diabetes

     - Neuroanatomy: Parkinson, Stroke

     - Embryology: Teratogen of chick embryo

     - Molecular Biology: Dengue fever

     - Infectious disease; malaria, nutrition and antioxidant activity

 

จุดเด่นของหลักสูตร

     - ระยะเวลาเฉลี่ยในการศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 2 ปี

     - ศิษย์เก่าที่ผ่านมามีอัตราการได้รับจ้างงานหรือศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศถึง 100%

     - มีทุนจากคณะฯ ทั้งสำหรับนักศึกษา และสำหรับการทำวิจัย

     - มีผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

     - มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ

     - มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ

     - มีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ไปทำงานในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ


by : raqel997

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา : 10:33 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา : 12:52 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 983